🔥 තවත් ආසාධිත 02 වාර්තාවේ - එකතුව 702 දක්වා ඉහළට

Saturday, May 02, 2020 0 Comments

May02
10.37pm
ආසාදිතයින් 02දෙනෙකු වාර්තාවීමත් සමග ශ්‍රී ලංකාවේ කොරෝනා වෛරස ආසාදිතයින් ගණන 702 බවට පත්විය.
10.30pm
ආසාදිතයින් 10 දෙනෙකු වාර්තාවීමත් සමග ශ්‍රී ලංකාවේ කොරෝනා වෛරස ආසාදිතයින් ගණන 700 බවට අද (2) පත්විය.