කැස්ස කොරෝනාදැයි පරීක්ෂාවට ඇප් එකක්

Sunday, May 10, 2020 0 Comments

ලෝසැන්හි ස්විට්සර්ලන්ත ෆෙඩරල් තාක්ෂණ ආයතනයේ (ඊපීඑෆ්එල්) කණ්ඩායමක් විසින් යමෙකුගේ කැස්ස පරීක්ෂාවට ලක් කර එම පුද්ගලයා COVID-19ට ධනාත්මක විය හැකිද යන්න තීරණය කළ හැකි කෘතිම බුද්ධිය පදනම් කරගත් පද්ධතියක් නිර්මාණය කර ඇත.
  Read More>>