මුහුණු ආවරණයක් පැළඳි පමණින්ම අවදානම අඩු වන්නේ නැත - අලුත්ම පර්යේෂණ වල ප්‍රතිඵල

Monday, May 25, 2020 0 Comments

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය (WHO) දැන් ප්‍රකාශ කර තිබෙන්නේ සෞඛ්‍ය සේවාවන්වල හවුල් ‍වන පුද්ගලයන් හැර අනෙකුත් පුද්ගලයන් මුහුණු ආවරණ පැළඳීම අවශ්‍ය වන්නේ ඔවුන් තුළ Covid-19 රෝග ලක්ෂණ තිබෙනවා නම් හෝ එවැනි රෝග ලක්ෂණ තිබෙන තැනැත්තෙකුව බලාගන්නවා නම් පමණක් බවය. කොහොම නමුත් පොදු ස්ථානවලදී මුහුණු ආවරණ පළඳින ලෙස
  Read More>>