සුනඛයෙකුගේ අන්නස්‍රොතයේ අඟල් 4 ක ලෝහ ගෑරුප්පුවක් ඉවත් කළ හැටි

Friday, May 01, 2020 0 Comments


සුනඛයෙකුගේ අන්නස්‍රොතයෙන් අඟල් 4 ක ලෝහ ගෑරුප්පුවක් ඉවත් කළ පශු වෛද්‍යවරයෙකු  පිළිබඳ පුවතක් ගැන විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබේ.
  Read More>>