අඟහරුවාදා (26) සිට පිටින් කොළඹට එන බස් නවත්වන තැන්

Sunday, May 24, 2020 0 Comments

අඟහරුවාදා සිට කොළඹ හා ගම්පහ දිස්ත්‍රික්ක හැර සෙසු පළාත් අතර අන්තර් පළාත් බස් රථ සේවා ආරම්භ කරන ලෙස ප්‍රවාහන සේවා කළමනාකරණ අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලයට හා ලංකා ගමනා ගමන කොමිසමට උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා.

  Read More>>