🔥 අඟහරුවාදා (26) සිට කොළඹ ගම්පහ ඇඳිරි නීතිය රැට විතරයි

Saturday, May 23, 2020 0 Comments

කොළඹ සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්ක දෙක ද ඇතුළු සියලු දිස්ත්‍රික්ක වෙත පනවා ඇති ඇඳිරි නීතිය මැයි 26 අඟහරුවාදා සිට ලිහිල් වේ. 26 අඟහරුවාදා සිට දිනපතා රාත්‍රී 10.00 සිට අලුයම 4.00 දක්වා පමණක් නැවත දැනුම් දෙනතුරු ලංකාවටම ඇඳිරි නීතිය පවතින අතර
  Read More>>