සිසුවාට කාමරය ගානෙ දෙනවා - අවසන් වසරේ වෛද්‍ය සිසුන් ජුනී 15 සරසවි වෙත

Tuesday, May 26, 2020 0 Comments

අවසන් වසරේ වෛද්‍ය විද්‍යාල සිසුන් ලබන ජුනි මස 15 වෙනිදා යලි සරසවි වෙත කැඳවීමට තීරණය කළ බව විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ සභාපතිවරයා ප්‍රකාශ කර සිටියි.
  Read More>>