පාර්ලිමේන්තු විපක්ෂයේ පක්ෂ නායකයින්ගෙන් ඒකාබද්ධ ප්‍රකාශයක්

Monday, April 27, 2020 0 Comments

පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමේ නියෝගය ආපසු නොකැදවන්නේ නම් ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ බලතල අනුව, විසුරුවා ඇති පාර්ලිමේන්තුව යළි
  Read More>>