රන්ජන්ගේ සාමාන්‍ය පෙළ ඉංග්‍රීසි “C” සාමාර්ථයක්

Monday, April 27, 2020 0 Comments


පසුගිය වසරේ අධ්‍යාපන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ඉංග්‍රීසි විෂය සඳහා පෙනී සිටි හිටපු මන්ත්‍රී රන්ජන් රාමනායක ඉංග්‍රීසි විෂය සඳහා “C” සාමාර්ථයක් ලබා ගෙන තිබෙයි.
  Read More>>