මුදල් අනුමත කරන්න - පාර්ලිමේන්තුව කැඳවන්න - අපට වරප්‍රසාද ඕන නෑ - සජිත්

Thursday, April 23, 2020 0 Comments

ජනතාවට සහන ලබා දීම අත්‍යවශ්‍ය කටයුත්තක් බවත්, එම ජනතාවට සහන සැලසීම සදහා වහාම
  Read More>>