පාර්ලිමේන්තුව අරිමුයි ලියූ සජිත් ට ජනපති ලිඛිතව බෑ කියයි

Thursday, April 30, 2020 0 Comments


විපක්ෂයේ ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂවල නායකයන්ගේ අත්සනින් පසුගිය 26 වැනිදා තමා වෙත යොමු
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News