රට ගෙනියන්න සල්ලි 30 න්පසු නැතැයි මංගල ලියූ ලිපිය හා එයට ජනපති යැවූ පිළිතුරු ලිපිය

Friday, May 01, 2020 0 Comments


හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මංගල සමරවීර මහතා අප්‍රේල් 30 න් පසු රටේ ආර්තිකය ගෙනයාමට අවශ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන නැතිවීම මත එය සකස්කරගන්නට පාර්ලිමේන්තුව යළි කැඳවන්නැයි
  Read More>>