අද සිට මුහුණු ආවරණ නැතිව පාරේ යාම තහනම්

Saturday, April 11, 2020 0 Comments

මාර්ගවල ගමන් කිරීමේදී මුහුණු ආවරණ පැලදීම අද (11)සිට අනිවාර්ය බව පොලිසිය දන්වා තිබේ.

මුහුණු ආවරණ නොමැතිව මාර්ගවල ගමන් කරන පුද්ගලයින් ආපසු හරවා යැවීමට කටයුතු කරන ලෙස
  Read More>>