විවෘත කිරීම දැන් කළ හැකිද ? ඇසු විට වෛද්‍ය ජාසිංහ දෙන පිළිතුර

Saturday, April 18, 2020 0 Comments

ටේ විවෘත වීමක් ඇතිවුවහොත් ශ්‍රී ලංකාවේ කොවිඩ් 19 තත්ත්වය පාලනය සම්බන්ධයෙන් කවරක් සිදුවේදැයි  විශේෂඥ වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ මහතා විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදු කර ඇත. එය මෙසේය.
“කොවිඩ් 19 පිළිබඳ සමාජ පැතිරීමක් නෑ. ඇතැම් කණ්ඩායම්වලට
  Read More>>