මැකෝ යළි සිතන්න - ඡන්ද රාජකාරියට එන ගුරුන්ගේ සංගමය ජීඑම්ඕඒ මතයේ

Saturday, April 18, 2020 0 Comments

ඇදිරි නීතිය ලිහිල් කිරීමෙන් පසු මැයි මාසයේ අග මහමැතිවරණයට දින යොදාගැනීමට රජය සූදානම් වන නමුත් මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා තවම ඒ ගැන කිසිවක් පවසා නැත. මේ අතරවාරයේ ඡන්ද විමසීමේ රාජකාරී වැඩ වලදී තීරණාත්මක කණ්ඩායමක් වන පාසල් ගුරුවරුන් නියෝජනය කරන ලංකා ගුරු සේවා සංගමය
  Read More>>