ජන ජීවිතය යථාවත් කිරීමේ දී පිළිපැදිය යුතු මාර්ගෝපදේශ - චක්‍රලේඛය

Saturday, April 18, 2020 0 Comments

COVID-19 වෛරසය ව්‍යාප්තිය අතර සාමාන්‍ය ජන ජිවිතය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම සඳහා
දිස්ත්‍රික්ක විවෘත කිරීමේ දී රාජ්‍ය ආයතන පිළිපැදිය යුතු මාර්ගෝපදේශ මාලාවක් ජනාධිපති ලේකම්
පී.බී. ජයසුන්දර මහතා විසින් චක්‍ර ලේඛයක් මගින් අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන්, පළාත් ප්‍රධාන
ලේකම්වරුන්, දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන්, දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානීන්, ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්, රාජ්‍ය
සංස්ථා/ ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල සභාපතිවරුන් හා සාමාන්‍යාධිකාරිවරුන් වෙත අද (18) යොමු කරනු ලැබීය.
සම්පූර්ණ චක්‍ර ලේඛය මෙසේය.
  Read More>>