පාදුක්කේ කොරෝනා ආසාදිතයෙකු හමුවීමෙන් 21ක් නිරෝධායනයට

Saturday, April 18, 2020 0 Comments

පාදුක්ක, වග මාබුල ප්‍රදේශයෙන් කොවිඩ් ආසාදිතයෙකු හදුනාගැනිමත් සමග ඔහු සමග සමීපව ඇසුරු කළ
  Read More>>