මැයි මුල සතියේ තත්ත්වය බරපතලයි

Thursday, April 30, 2020 0 Comments


කොරෝනා පාලනය සඳහා දැනට ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ග නිසි ඇගයීමක් නොකර ලිහිල් කළහොත් තත්ත්වය වඩාත් බරපතළ වනු ඇති බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය සඳහන් කරයි.

  Read More>>