සා.පෙළ ඉංග්‍රීසි සමත් වීම ඉහළ යද්දී විද්‍යාව පහළ බැහැලා

Thursday, April 30, 2020 0 Comments

සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රතිඵලවලට අනුව පෙර වසරට (2018) සාපේක්ෂව මෙවර ඉංග්‍රීසි විෂය සමත් වීමේ ප්‍රතිශතය සියයට 7.46කින් ඉහළ ගොස් ඇති අතර විද්‍යාව විෂය සමත් වීමේ ප්‍රතිශතය සියයට 4.38කින් පහළ ගොස් තිබේ.

  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News