ත්‍රීරෝද රථ රියැදුරන් හා පාසැල් සිසු ප්‍රවාහන රියදුරන්ටත් දීමනාවක්

Wednesday, April 15, 2020 0 Comments


රුපියල් 5,000 සහන දීමනාවක් ත්‍රීරෝද රථ රියැදුරන්ට හා පාසැල් සිසුන් ප්‍රවාහනය කරන රියදුරන්ටත් ලබාදීමට රජය තීරණය කර ඇතැයි අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා සඳහන් කළේය.

  Read More>>