ජුනි 02 ට පෙර ඡන්දෙ තියන්න බැරිවෙයි කියන අසුබවාදී බලාපොරොත්තුවේ අපි නෑ - විමල්

Wednesday, April 15, 2020 0 Comments


ක්‍රම ක්‍රමයෙන් පාසල් විවෘත කරන දිනයන් හා විශ්ව විද්‍යාල විවෘත කරන දිනයන් ප්‍රකාශයට පත්ව ඇති බවත් ජුනි 02 පෙර මැතිවරණය පැවැත්වීමට හැකි වාතාවරණයක් සැකසෙමින් ඇති බවත් ඇමති විමල් වීරවංශ දන්වා සිටී. මේ ගැන
  Read More>>