පරිප්පු හා සැමන් කියපු මිලට දෙන්න බැහැ පාඩුයි - අපි ගත්ත ගාණට දෙන්නම් - කීල්ස් දන්වයි

Wednesday, April 15, 2020 0 Comments


ඇඳිරි නීති තත්වය පවතින මේ දිනවල අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය අතර පරිප්පු හා සැමන් අලෙවියේදී වෙළෙඳුන්ට ගැටලුකාරී තත්ව මතුව තිබේ. රට පුරා ඇඳිරි නීතිය පනවා වසංගත පාලනයට යොමුවීමට පෙර රජය විසින් මැතිවරණය ඉලක්ක කර පරිප්පු හා සැමන් මිල අඩු කළ අතර එම පාලන මිල තමන් පරිප්පු සැමන් මිලට ගත්
  Read More>>