සඳුදා සිට පාරේ යන්න දෙන්නේ හැඳුනුම්පතේ අවසන් අංකය අනුව

Saturday, April 25, 2020 0 Comments


අත්‍යාවශ්‍ය කාර්යයන් සඳහා නිවසෙන් බැහැර යාමට පුද්ගලයනට අවසර දෙනුයේ ජාතික හැඳුනුම්පතේ අවසාන අංකය පදනම් කොට ගනිමින් බව ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය නිවේදනය කර සිටිනවා.

  Read More>>