🔥 අවදානම් කලාප වල ඇඳිරිය 4 දින දක්වා නැවත වෙනස් කෙරේ

Saturday, April 25, 2020 0 Comments

ද උදෑසන පොලිස් නිවේදනයකින් ප්‍රකාශිතවූ ඇඳිරි නීතියේ නවතම තත්වය යළි අද හවස ජනපති මාධ්‍ය අංශය මගින් වෙනස් කර නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ. එයට අනුව
  Read More>>