සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් මාධ්‍ය ප්‍රසිද්ධිය පමණයි වැඩ නෑ - (හෙද සංගමයේ ) මුරුත්තෙට්ටුවේ ආනන්ද හිමි

Tuesday, April 28, 2020 0 Comments


Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News