රජයේ රසායනාගාර සේවාව නිවැරදිව භාවිත නොකරන්නේ කවුරු නිසාද ? - රවී කුමුදේෂ්

Tuesday, April 28, 2020 0 Comments


Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News