ගල්කිස්ස ඩි සේරම් පාරේ කාර් පාර්ක් එකක මළ සිරුරක්

Thursday, April 09, 2020 0 Comments


ගල්කිස්ස ප්‍රදේශයේ පිහිටි අවන්හලක වාහන අංගනයක් තුළ නාඳුනන පුද්ගල මළ සිරුරක් තිබී සොයා ගෙන තිබෙනවා.
  Read More>>