මැනිං මාර්කට් එක තව සතියක් වසා දමයි

Friday, April 17, 2020 0 Comments

කොරෝනා වෛරසයේ ව්‍යාප්තිය වැළැක්වීම සඳහා තවත් සතියක කාලයක් කොළඹ මැනින් වෙළඳපොළ වසා තැබීමට තීරණය කර ඇත.
  Read More>>