අප්‍රේල් මස 20න් පසු අත්‍යවශ්‍ය සේවා සඳහා පොදු ප්‍රවාහනය ඇරඹෙන ලකුණු

Friday, April 17, 2020 0 Comments


කොවිඩ් 19 වසංගතය නිසා දැනට ක්‍රියාත්මක නොවන රාජ්‍ය ආයතන හා පුද්ගලික ආයතන නැවතත්
අප්‍රේල් මස 20න් පසු ක්‍රියාත්මක කිරීමට රජය තීරණය කළහොත් ඊට සරිළන පරිදි පොදු ප්‍රවාහණ
  Read More>>