නගරයේ සිරවී සිටින අයට අවුරුද්දට ගමට යන්න බෑ

Friday, April 10, 2020 0 Comments

කොරෝනා වසංගතය පාලනය කිරීමේ අරමුණ ඇතිව දිවයින පුරා පවනා ඇති ඇඳිරි නීති තත්වය නිසා කිසිවෙකුට තමන් දැන් නැවතී සිටින ස්ථාන වෙනස් කිරීමේ හැකියාවක් නැතැයි රජය අවධාරණය කර තිබේ. ඇඳිරි නීති විරාමය අතරවාරයේ පවා දිස්ත්‍රික් අතර මාරුවීමේ අවස්ථාව
  Read More>>