අවදානම් කලාප වල ඇඳිරි නීතිය සඳුදා කෙසේවේද?

Friday, April 24, 2020 0 Comments

දැනට බලපවත්වන ඇඳිරි නීතිය ඉවත්වීමේ කාල සීමා නිවේදන අනුව අද (24) සිකුරාදා රාත්‍රී 8 න් පසු සෙනසුරාදා හා ඉරිදා දෙදින ශ්‍රී ලංකාව පුරාම ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මකය.
නැවත සඳුදා (27) අවදානම් කලාප වලින් කොටසකට හා අවදානම් නොවන කලාපයට
  Read More>>