පාසල් නැවත ඇරඹීම කල් යාහැකියි - ශිෂ්‍යත්වෙ එලෙසමයි

Thursday, April 02, 2020 0 Comments

ලබන අප්‍රේල් 21 දින ආරම්භ කිරීමට නියමිත ඊළඟ පාසල් වාරය රටේ පවතින තත්වය සලකා බලා කල් යාමට ඉඩ ඇති බවත් එ් ගැන දැන්ම ප්‍රකාශ නොකරන බවත්
  Read More>>