තුන්වැනියා නිසා මරදාන ආර්නොල්ඩ් රත්නායක මාවතේ නිවාස 400 ක් සීල් තැබේ

Thursday, April 02, 2020 0 Comments

යේ රාත්‍රී මියගිය ශ්‍රී ලංකාවේ 3 වැනි කොරෝනා ආසාදිත පුද්ගලයා වාසය කළ මරදානේ ඩාලි පාර යාබද අතුරු මාර්ගයක් වූ ආර්නෝල්ඩ් රත්නායක මාවතේ නිවාස රාශියක පවුල් 400ක් පමණ වාසය කළ අතර එහි විසුූ පුද්ගලයින් 2000ක් නිරෝධායනයට යොමු කළ බව
  Read More>>