ඇඳිරි නීතිය දමලා රට එක තැන තියාගෙන - ඇමතිනි පවිත්‍රා

Saturday, April 18, 2020 0 Comments

සමාජය තුළ කොවිඩ් 19 පැතිරීම වළක්වා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණ බවත් ඒ අනුව රට නැවත යථා තත්ත්වයට පත්කර ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුව ඇතැයි තමන් පෞද්ගලිකව විශ්වාස කරන බවත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මිය පැවැසුවාය.
  Read More>>