වතුකරයේ අයට දිගටම වැඩ රජයේ සහනත් නෑ කියා විරෝධතා

Wednesday, April 01, 2020 0 Comments


රටේ අනික් ජනතාවට නිවෙස් වල රැඳී සිටින ලෙස රජය මගින් උපදෙස් දුන්නද වතුකරයේ ජනතාව පමණක් තම දරුවන් වත්තේ ළමා නිවාසවල හෝ නිවස තුලම නවතා  දෛනික සේවා කටයුතු සඳහා වාර්තා කරන ලෙස දන්වා ඇති බව පවසමින් වතුකරයේ  සිටින ජනතාවටව  ආරක්ෂාව සපයන ලෙසත්, එම ජනතාවට 
  Read More>>