මෝඩයාගේ දවසේ කොරෝනා විහිළු කරන්නන්ට රටවල් කීපයකම දැඩි දඩුවම්

Wednesday, April 01, 2020 0 Comments

ද අප්‍රේල් 01 වනදා විහිළු කරන දවසක් ලෙස නම් කර තිබුණත් කොරෝනා වයිරසයට සම්බන්ධ අප්‍රේල් මෝඩයන්ගේ දින විහිළු සැළසුම් කරන ඕනෑම කෙනෙකුට දැඩි නීතිමය තත්වයන් ක්‍රියාත්මක වන බවත් සිර දඩුවම් පනවන බවත් ඇතැම් ආසියානු රටවල් දන්වා තිබේ.
  Read More>>