ජපුරේදී මියගිය පිළියන්දල 80 හැවිරිදි අයගේ මරණය ගැන සැකයි - ACMOA

Thursday, April 30, 2020 0 Comments

යස අවුරුදු 80 ක් පමණ වන පිළියන්දල ප‍්‍රදේශයේ පදිංචි රෝගියෙකු දැනට දින කිහිපයකට පෙර ස්වශන රෝග ලක්‍ෂණ සහිතව ඇතුලත් කර 
  Read More>>