රු 5000 ගෙවීමේ වැඩසටහනෙන් ග්‍රාම නිලධාරීන් ඉවත්වේ

Thursday, April 16, 2020 0 Comments

සංගත රෝග තත්ත්වය පැතිරයාම හේතුවෙන් අසරණවී සිටින පවුල් වෙත රුපියල් 5000 , ගෙවීමේ
වැඩසටහනෙන් ග්‍රාම නිලධාරීන් ඉවත් වීමට තීරණය කර ඇති බව
  Read More>>