304 වැනි ආසාදිතයා පිළියන්දල මාළු ව්‍යාපාරිකයෙක්

Monday, April 20, 2020 0 Comments

ද දිනයේ 33 වැනි කොරෝනා ආසාදිතයා ලෙස හදුනාගත් පුද්ගලයා පිළියන්දල නිවන්තිඩිය ග්‍රාමෝදය මාවතේ පදිංචිව සිටි මාළු ව්‍යාපාරික මහතෙකි. ඔහුට කොරෝනා ආසාදනය වන්නට ඇත්තේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිට පසුගිය මාර්තු 14 වනදා ලංකාවට පැමිණි
  Read More>>