🔥 මහමැතිවරණය ජුනි 20 දින නියම කෙරේ

Monday, April 20, 2020 0 Comments

8.50pm
මහ මැතිවරණය ජුනි 20 වනදා පැවැත්වීමට මැතිවරණ කොමිසම තීරණය කර තිබේ. අද පැවති සාකච්ඡා වලින් අනතුරුව මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා මීට සුළු වේලාවකට පෙර ඒ බව දැන්වීය.
මැතිවරණ දිනය සනාථ කරන ගැසට් නිවේදනය ළඟදීම නිකුත් කරන බවද කීය.