කොළඹ පාසල් 22 ක, සරවනමුත්තු පිටියේ හා මහජන පුස්තකාලයේ හමුදා ස්වයං නිරෝධායනය

Wednesday, April 29, 2020 0 Comments


කොළඹ ආනන්ද නාලන්ද, රාජකීය, ඩී.එස් . සේනානායක, තර්ස්ටන්, ඇතුළු දිවයින පුරා පාසල් විසිදෙකක් පමණ ත්‍රිවිධ හමුදා සාමාජිකයන්ගේ ස්වයං නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන ලෙස යොදා ගෙන තිබේ.

  Read More>>