සති තුනක සාමාන්‍යය : කොරෝනා වැළදුන රටවල් 207 න් ලංකාව 110

Sunday, April 12, 2020 0 Comments

කොරෝනා වෛරසය වැළඳී ඇති අය හමුවන රටවල් වල පසුගිය සති 3 ක කාලයේ එම වැළඳීම් සිදුවන රටාව පිළිබඳ කරන ලද ප්‍රස්තාර ගත  අධ්‍යයනකට අනුව ලංකාව රටවල් 207 කින් 110 වැනියා බවට පත්ව තිබේ.
  Read More>>