🔥 ආසාදිතයින් එකතුව 178 දක්වා ඉහළට

Monday, April 06, 2020 0 Comments

April 06
5.20pm
කොරෝනා වෛරස් ආසාදිත තවත් පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු අද සොයා ගත් බවත් වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය සඳහන් කරයි. ඒ අනුව මුළු එකතුව 178 කි.
7.15am
තවත් කොරෝනා කොරෝනා ආසාදතයෙක් හදුනාගත් බව වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය සදහන් කරයි.හමුවී ඇති රෝගීන් ගණන 176 කි.