ඇඳිරි නීතිය Update - කොළඹ, ගම්පහ සහ කළුතර දිස්ත්‍රික්ක දිගටම - පුත්තලම හා උතුරු දිස්ත්‍රික් පහකට සිකුරාදා විරාමයක්

Wednesday, March 25, 2020 0 Comments

දිවයින පුරා දැනට ක්‍රියාත්මක ඇඳිරි නීතිය ඉවත් කිරිම සහ නැවත පැනවීම පහත පරිදි සිදු කිරිමට තිරණය කළ බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් සඳහන් කරයි.
කොළඹ, ගම්පහ සහ කළුතර දිස්ත්‍රික්ක තුළ දැන් ක්‍රියාත්මක ඇඳිරි නීතිය නැවත දැනුම්දෙන තුරු
  Read More>>