බෙහෙත ප්‍රසිද්ධ කරාම වෛද්‍ය නිර්දේශ නැතිව “ක්ලෝරෝකුයින්” ඉල්ලා ෆාමසි අමතලා

Monday, March 23, 2020 0 Comments

ක්ලෝරෝකුයින් නමැති ඖෂධය කොරෝනා වෛරසය පාලනය පිණිස එය වැළඳුණ රෝගීන්ට පමණක් වෛද්‍ය නිර්දේශ අනුව ලබාදීමට කටයුතු කර තිබුණත් එය කොරෝනා ආසාදනය වීම වළක්වන ඖෂධයක්
  Read More>>