අනුරාධපුර බන්ධනාගාරයේ සිද්ධියෙන් පසු දෙමළ සිරකරුවන් 11ක් මාරු කරන්න යයි

Monday, March 23, 2020 0 Comments


අනුරාධපුර බන්ධනාගාරයේ ඇති වූ සිද්ධියෙන් පසුව එම බන්ධනාගාරයේ රඳවා සිටින දෙමළ දේශපාලන සිරකරුවන්ව  වෙනත් බන්ධනාගාරයක් වෙත මාරු කරවා ගැනීමට
  Read More>>