📷 ඇඳිරි නීති විරාමයේ ජනතාව දුරින් සිටගෙන පෝලිම්වල

Monday, March 23, 2020 0 Comments


දින 3 කට පසු ලැබුණ ඇඳිරි නීති විරාමයේ රජය ලබාදී ඇති උපදෙස් අනුව සුපිරි වෙළෙඳසල් ඉදිරිපිට හා බැංකු ඒටීඑම් යන්ත්‍ර ඉදිරිපිට දුරින් සිටගෙන පෝලිම්වල සිටි
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News