🔥 ඇඳිරි නීතිය හෙට(24) ඉවත්කරන ප්‍රදේශ වලට නැවත අරඹන වෙලාව වෙනස් වේ - සිකුරාදා තෙක් දිගුවේ

Monday, March 23, 2020 0 Comments

කොළඹ, ගම්පහ, පුත්තලම දිස්ත්‍රික්ක සහ උතුරු පළාතේ දිස්ත්‍රික්ක 05 තුළ දැන් ක්‍රියාත්මක ඇඳිරි නීතිය
  Read More>>