මහ මැතිවරණය කල් දැමූ බවට ගැසට් කෙරේ

Sunday, March 22, 2020 0 Comments

මහ මැතිවරණය සම්බන්ධ නීතිමය විධිවිදාන අනුව අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍ර දෙකක් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව මගින් ඊයේ රාත්‍රී නිකුත් කර තිබේ.
  Read More>>