ඇඳිරි නීතිය අවසන්වූ හැටියේ සතොසේ බඩු තියනවා කලබල වනු එපා

Saturday, March 21, 2020 0 Comments

ඇඳිරි නීතිය අවසන් වූ වහා ජනතාව
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News